• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Quan hệ cổ đông

Ngày ban hành Tên tài liệu Tải về
02/01/2018 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn - INWAMA.No4  
13/10/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ  
04/10/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, của công ty đại chúng  
02/10/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, của công ty đại chúng  
02/10/2017 Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin có liên quan đến ngày 30/6/2017 INWAMA No.4  
25/04/2017 Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 INWAMA.No4  
13/04/2017 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2017 của Công ty CPQLBT ĐTNĐ số 4  
13/04/2017 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
10/04/2017 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 INWAMA.No4  
10/04/2017 Báo cáo thường niên năm 2016 INWAMA.No4  
10/04/2017 công văn số 956/TB-VSD ngày 23/3/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán  
21/03/2017 Thông báo số 113/TB-HĐQT ngày 21/3/2017về việc chốt danh sách họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của INWAMA No.4  
21/03/2017 Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT ngày 20/3/2017 của INWAMA.No4  
22/11/2016 Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa  
23/09/2016 Quyết định số 448/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2016 về việc Thành lập Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ của INWAMA No.4  
21/07/2016 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 INWAMA No.4  
19/07/2016 Công văn số 332/HĐQT-BC ngày 15/7/2016 v.v Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 của INWAMA No.4  
15/07/2016 Công văn số 1551/TB-VSD ngày 27/6/2016 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
15/07/2016 Thông báo số 266/CTCPĐT4-TB về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2015 INWAMA No.4  
15/07/2016 Công văn Thông báo xác nhận số 326/CTCPĐT4-CV ngày 12/7/2016 của INWAMA No.4  
15/07/2016 Báo cáo tài chính quý I năm 2016 INWAMA No.4  
15/07/2016 Công văn số 27/HĐQT-BC ngày 29/01/2016 về việc Báo cáo tình hình quản trị INWAMA No.4  
14/07/2016 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 05/3/2015 đến ngày 31/12/2015 của INWAMA No.4  
14/07/2016 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp INWAMA No.4  
14/07/2016 Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp INWAMA No.4  
13/07/2016 Quyết định số 428/QĐ-SGDHN ngày 12/7/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của INWAMA No.4  
13/07/2016 Thông báo số 686/TB-SGDHN ngày 12/7/2016 của Sở Giao dịch CK Hà Nội. Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của INWAMA No.4  
13/07/2016 Thông tin tóm tắt về Tổ chức đăng ký giao dịch INWAMA No.4  
10/05/2016 Nghị quyết 174/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 INWAMA No.4  
10/05/2016 Biên bản số 173/2016/BB-ĐHĐCĐ; Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 INWAMA No.4  
1/212>>

 

Đang xử lý...