• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Quan hệ cổ đông

Ngày ban hành Tên tài liệu Tải về
13/02/2019 Công văn số 79/TB-HĐQT ngày 12/02/2019; Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 INWAMA No.4  
13/02/2019 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 05/01/2019 INWAMA No.4  
07/01/2019 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn - INWAMA.No4 6 tháng cuối năm 2018  
24/12/2018 BCKQ giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ T12.2018  
03/12/2018 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, của công ty đại chúng  
03/08/2018 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Phạm Hồng Minh mã chứng khoán giao dịch DT4  
13/07/2018 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn chốt ds ngày 30/6/2018 INWAMA No.4  
26/06/2018 BC kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.  
21/06/2018 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, của công ty đại chúng  
18/04/2018 Nghị quyết 232/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2018 và Biên bản 231/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 INWAMA. No4  
03/04/2018 Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2018 INWAMA.No4  
27/02/2018 Báo cáo thường niên năm 2017 INWAMA.No4  
26/02/2018 Thông báo số 83/TB-HĐQT ngày 26/2/2018 của INWAMA. No4  
26/02/2018 Nghị quyết 82/NQ - HĐQT ngày 26/2/2018 của INWAMA. No4  
08/02/2018 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của INWAMA No.4  
02/01/2018 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn - INWAMA.No4  
13/10/2017 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ  
04/10/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, của công ty đại chúng  
02/10/2017 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, của công ty đại chúng  
02/10/2017 Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin có liên quan đến ngày 30/6/2017 INWAMA No.4  
25/04/2017 Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 INWAMA.No4  
13/04/2017 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động năm 2017 của Công ty CPQLBT ĐTNĐ số 4  
13/04/2017 Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
10/04/2017 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 INWAMA.No4  
10/04/2017 Báo cáo thường niên năm 2016 INWAMA.No4  
10/04/2017 công văn số 956/TB-VSD ngày 23/3/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán  
21/03/2017 Thông báo số 113/TB-HĐQT ngày 21/3/2017về việc chốt danh sách họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của INWAMA No.4  
21/03/2017 Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT ngày 20/3/2017 của INWAMA.No4  
22/11/2016 Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa  
23/09/2016 Quyết định số 448/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2016 về việc Thành lập Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ của INWAMA No.4  
1/212>>

 

Đang xử lý...