• Chúc mừng năm mới 2022
  • Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Quan hệ cổ đông

Ngày ban hành Tên tài liệu Tải về
12/01/2022 Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 INWAMA No.4  
12/01/2022 Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 INWAMA No.4  
05/01/2022 Công văn 05/BC-HĐQT ngày 05/1/2022 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn INWAMA No.4  
30/12/2021 Công văn 881/CBTT-ĐTNĐ4 ngày v/v điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán DT4 ỈNWAMA No.4  
28/12/2021 Công văn 869/CBTT-ĐTNĐ4 ngày 28/12/2021 v/v công bố thông tin thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của INWAMA No.4  
28/10/2021 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm (biểu số 6) 2021 INWAM No.4  
28/10/2021 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 INWAM No.4  
28/10/2021 Báo cáo mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 INWAMA No.4  
28/10/2021 Giới thiệu thông tin Công ty INWAMA No.4  
12/10/2021 Công văn số 670/CV-ĐTNĐ4 v/v công bố thông tin bán cổ phần Vốn NN tại INWAMA No.4  
11/08/2021 Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 INWAMA No.4  
09/07/2021 Báo cáo tình hình quản trị năm 6 tháng đầu năm 2021 INWAMA No.4  
30/06/2021 Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan đén ngày 30/6/2021  
30/06/2021 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn chốt ngày 30/6/2021 INWAMA No.4  
01/06/2021 Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng INWAMA No.4  
23/04/2021 Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT ngày 23/42021 INWAMA No.4 và Biên bản 230/BB/ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 INWAMA No.4  
23/03/2021 Báo cáo thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
23/03/2021 Báo cáo thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
23/03/2021 Công văn 163/HĐQT-TB ngày 23/3/2021 INWAMA No.4  
23/03/2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020  
22/03/2021 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 12/3/2021 INWAMA No.4  
24/02/2021 Thông báo 441/TB-VSD ngày 23/02/2021 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán INWAMA No.4  
19/02/2021 Thông báo số 93/CV-ĐTNĐ4 ngày 18/02/2021 INWAMA No.4  
19/02/2021 Thông báo số 92/TB-HĐQT ngày 18/2/2021 của INWAMA No.4  
19/02/2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 19/01/2021 INWAMA No.4  
04/02/2021 Thông báo số 56/CV-ĐTNĐ4 ngày 04/02/2021 INWAMA No.4  
04/02/2021 Thống báo số 55/CV-ĐTNĐ4 ngày 04/02/2021 INWAMA No.4  
07/01/2021 Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 INWAMA No.4  
04/01/2021 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn chốt ngày 31/12/2020 INWAMA No.4  
04/01/2021 DS cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan đến ngày 31/12/2020 INWAMA No.4  
1/512345>>

 

Đang xử lý...