• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Tài liệu

Ngày ban hành Tên tài liệu Tải về
19/05/2022 CV 523/CBTT-ĐS4 ngày 19/5/2022 INWAMA No.4  
19/05/2022 CV 522/CBTT-ĐS4 ngày 19/5/2022 INWAMA No.4  
29/04/2022 CV 482/CBTT-ĐTNĐ4 ngày 29/4/2022 về việc công bố thông tin bổ nhiệm Cán bộ INWAMA No.4  
25/04/2022 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 INWAMA No.4  
25/04/2022 Tài liệu ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua ĐHĐ cổ đông ngày 22/4/2022 INWAMA No.4  
25/04/2022 CV 383/CBTT-ĐTNĐ4, QĐ 382/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2022, INWAMA No.4  
25/04/2022 Điều lệ INWAMA No.4  
25/04/2022 CV 372/CV-HĐQT Thông báo thay đổi nhân sự INWAMA No.4  
25/04/2022 CV 371/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022INWAMA No.4  
20/04/2022 CV 362/CBTT-ĐTNĐ ngày 20/4/2022 Công bố thông tin Đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, TP chuyên môn INWAMA No.4  
31/03/2022 CV 294/CBTT-ĐTNĐ4 ngày 31/3/2022 v/v thôi ủy quyền làm người đại diện vốn của SCIS tại INWAMA No.4  
30/03/2022 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 INWAMA No.4 (Thay thế TL ngày 24/3/2022)  
30/03/2022 BC tài chính đã được kiểm toán ngày 31/12/2021 INWAMA No.4  
30/03/2022 Báo cáo thường niên năm 2021 INWAMA No.4  
28/03/2022 HĐKT 520/HĐKT/AVA/NV8 ngày 30/11/2021 giữa Công ty CPQLBTĐTNĐ số 4 với Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá VN (AVA)  
28/03/2022 CV 273/CBTT-ĐTNĐ4 ngày 28/3/2022 về việc hủy HĐKT giữa Công ty CPQLBT ĐTNĐ số 4 với Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA )  
24/03/2022 bc  
24/03/2022 Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát INWAMA No.4  
24/03/2022 Dự thảo quy chế nội bộ quản trị Công ty IAWAMA No.4  
24/03/2022 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 INWAMA No.4  
24/03/2022 Công văn 252/CV-ĐTNĐ4 v/v công bố thông tin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban KS INWAMA No.4  
22/03/2022 DS Tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu ngày 15/3/2022 INWAMA No.4  
22/03/2022 DS Tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền ngày 15/3/2022 INWAMA No.4  
17/02/2022 Công văn 172/BC-HĐQT ngày 17/02/2022 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn ngày chốt 15/02/2022 mã chứng khoán DT4  
17/02/2022 BC 171/BC-ĐTNĐ ngày17/02/2022 về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn nhất nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu: ông Dương Hải Thanh  
16/02/2022 CV số 338/TB-VSD ngày 11/2/2022 của Trung tâm LKCK VN TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu CK  
09/02/2022 Thông báo 148/CV-ĐTNĐ4, 148B/CV-ĐTNĐ4 ngày 09/02/2022 TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH 2022 INWAMA No.4  
09/02/2022 NQ 147/2022/NQ-HĐQT ngày 9/2/2022 Nghị quyết HĐQT v/v thông qua chốt ds cổ đông ngày 15/3/2022 INWAMA No.4  
28/01/2022 CV số 135/CV-ĐTNĐ ngày 28/01/2022 TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐ CĐTN năm 2022 và chi trả cổ tức 2021 INWAMA No.4  
28/01/2022 CV số 134/TB-HĐQT ngày 28/01/2022 Thông báo chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 INWAMA No.4  
1/1

 

Đang xử lý...