• Chúc mừng năm mới 2021
  • Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Tài liệu

Ngày ban hành Tên tài liệu Tải về
12/10/2021 Công văn số 670/CV-ĐTNĐ4 v/v công bố thông tin bán cổ phần Vốn NN tại INWAMA No.4  
11/08/2021 Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 INWAMA No.4  
09/07/2021 Báo cáo tình hình quản trị năm 6 tháng đầu năm 2021 INWAMA No.4  
30/06/2021 Danh sách cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan đén ngày 30/6/2021  
30/06/2021 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn chốt ngày 30/6/2021 INWAMA No.4  
01/06/2021 Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng INWAMA No.4  
23/04/2021 Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT ngày 23/42021 INWAMA No.4 và Biên bản 230/BB/ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 INWAMA No.4  
23/03/2021 Báo cáo thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
23/03/2021 Báo cáo thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
23/03/2021 Công văn 163/HĐQT-TB ngày 23/3/2021 INWAMA No.4  
23/03/2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020  
22/03/2021 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày 12/3/2021 INWAMA No.4  
24/02/2021 Thông báo 441/TB-VSD ngày 23/02/2021 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán INWAMA No.4  
19/02/2021 Thông báo số 93/CV-ĐTNĐ4 ngày 18/02/2021 INWAMA No.4  
19/02/2021 Thông báo số 92/TB-HĐQT ngày 18/2/2021 của INWAMA No.4  
19/02/2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 19/01/2021 INWAMA No.4  
04/02/2021 Thông báo số 56/CV-ĐTNĐ4 ngày 04/02/2021 INWAMA No.4  
04/02/2021 Thống báo số 55/CV-ĐTNĐ4 ngày 04/02/2021 INWAMA No.4  
07/01/2021 Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 INWAMA No.4  
04/01/2021 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn chốt ngày 31/12/2020 INWAMA No.4  
04/01/2021 DS cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan đến ngày 31/12/2020 INWAMA No.4  
15/12/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng... Ông Phạm Hồng Minh INWAMA No.4  
15/12/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng... Ông Nguyễn Phi Trường INWAMA No.4  
10/12/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng... ông Dương Hải Thanh INWAMA No.4  
30/11/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 27/11/2020 ông Nguyễn Phi Trường INWAMA No.4  
30/11/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 27/11/2020 ông Phạm Hồng Minh INWAMA No.4  
30/11/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 27/11/2020 ông Dương Hải Thanh INWAMA No.4  
30/06/2020 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn, cổ đông nội bộ INWAMA No.4  
20/06/2020 Công văn 388/TB-HĐQT, 389/TB-HĐQT ngày 19/6/2020 INWAMA No,4  
20/06/2020 Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020 INWAMA No.4  
1/1

 

Đang xử lý...