• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Tài liệu

Ngày ban hành Tên tài liệu Tải về
17/10/2022 Công văn 1031/CBTT-ĐS4 ngày 17/10/2022 INWAMA No.4  
11/10/2022 Công văn 1026/CBTT-ĐS4 ngày 11/10/2022 INWAMA No.4  
10/10/2022 CV 1019/CBTT-ĐS ngày 10/10/2022 INWAMA No.4  
04/10/2022 CV 1004/CBTT-CTCPĐS ngày 04/10/2022 INWAMA No.4  
04/10/2022 CV 1005/CBTT-CTCPĐS ngày 04/10/2022 INWAMA No.4  
26/09/2022 Thông báo GDCP của người nội bộ ông Phạm Văn Hanh, Vũ Như Lập đăng ký nhận chuyển nhượng cổ phần đấu giá của SCIC từ 27-30/9/2022  
26/09/2022 Thông báo GDCP của người nội bộ TVHĐQT đăng ký nhận chuyển nhượng cổ phần đấu giá của SCIC từ 27-30/9/2022  
26/09/2022 TB GDCP của người có liên quan, ông Dương Hải Thanh - CTHĐQT chuyển nhượng 468.953 cổ phần DT4 của SCIC từ 27-30/9/2022 INWAMA No.4  
27/07/2022 CV 837/CBTT-CTCPDDS ngày 27/7/2022 INWAMA No.4  
07/07/2022 CV 751/HĐQT-BC ngày 07/7/2022 v.v CBTT tăng trần, giảm sàn tháng 6,7/2022 INWAMA No.4  
04/07/2022 CV 726/HĐQT-BC ngày 4/7/2022 v.v CBTT Tăng trần, giảm sàn tháng 6/2022 INWAMA No.4  
01/07/2022 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 INWAMA No.4  
29/06/2022 CV 719/BC-ĐS4 ngày 29/6/2022 DS người nội bộ và những người có liên quan đến người nội bộ (Ngày chốt DS 30/5/2022) INWAMA No.4  
17/06/2022 CV 594/CBTT-CTCPQLĐS ngày 17/6/2022 INWAMA No.4  
10/06/2022 CV 560/CBTT-CTCPQLĐS4 ngày 10/6/2022 v.v Hủy đăng ký Công ty đại chúng đối với Công ty CPQLĐS số 4 .  
27/05/2022 BC tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam số: 535/BCKT/TC/NV8 ngày 5/5/2022  
26/05/2022 CV 538/CBTT-CTCPQLĐS4 ngày 26/5/2022 INWAMA No.4  
19/05/2022 CV 523/CBTT-ĐS4 ngày 19/5/2022 INWAMA No.4  
19/05/2022 CV 522/CBTT-ĐS4 ngày 19/5/2022 INWAMA No.4  
29/04/2022 CV 482/CBTT-ĐTNĐ4 ngày 29/4/2022 về việc công bố thông tin bổ nhiệm Cán bộ INWAMA No.4  
25/04/2022 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 INWAMA No.4  
25/04/2022 Tài liệu ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua ĐHĐ cổ đông ngày 22/4/2022 INWAMA No.4  
25/04/2022 CV 383/CBTT-ĐTNĐ4, QĐ 382/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2022, INWAMA No.4  
25/04/2022 Điều lệ INWAMA No.4  
25/04/2022 CV 372/CV-HĐQT Thông báo thay đổi nhân sự INWAMA No.4  
25/04/2022 CV 371/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022INWAMA No.4  
20/04/2022 CV 362/CBTT-ĐTNĐ ngày 20/4/2022 Công bố thông tin Đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, TP chuyên môn INWAMA No.4  
31/03/2022 CV 294/CBTT-ĐTNĐ4 ngày 31/3/2022 v/v thôi ủy quyền làm người đại diện vốn của SCIS tại INWAMA No.4  
30/03/2022 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 INWAMA No.4 (Thay thế TL ngày 24/3/2022)  
30/03/2022 BC tài chính đã được kiểm toán ngày 31/12/2021 INWAMA No.4  
1/1

 

Đang xử lý...