• Chúc mừng năm mới 2021
  • Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Tài liệu

Ngày ban hành Tên tài liệu Tải về
24/02/2021 Thông báo 441/TB-VSD ngày 23/02/2021 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán INWAMA No.4  
19/02/2021 Thông báo số 93/CV-ĐTNĐ4 ngày 18/02/2021 INWAMA No.4  
19/02/2021 Thông báo số 92/TB-HĐQT ngày 18/2/2021 của INWAMA No.4  
19/02/2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 19/01/2021 INWAMA No.4  
04/02/2021 Thông báo số 56/CV-ĐTNĐ4 ngày 04/02/2021 INWAMA No.4  
04/02/2021 Thống báo số 55/CV-ĐTNĐ4 ngày 04/02/2021 INWAMA No.4  
07/01/2021 Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 INWAMA No.4  
04/01/2021 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn chốt ngày 31/12/2020 INWAMA No.4  
04/01/2021 DS cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan đến ngày 31/12/2020 INWAMA No.4  
15/12/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng... Ông Phạm Hồng Minh INWAMA No.4  
15/12/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng... Ông Nguyễn Phi Trường INWAMA No.4  
10/12/2020 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng... ông Dương Hải Thanh INWAMA No.4  
30/11/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 27/11/2020 ông Nguyễn Phi Trường INWAMA No.4  
30/11/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 27/11/2020 ông Phạm Hồng Minh INWAMA No.4  
30/11/2020 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 27/11/2020 ông Dương Hải Thanh INWAMA No.4  
30/06/2020 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn, cổ đông nội bộ INWAMA No.4  
20/06/2020 Công văn 388/TB-HĐQT, 389/TB-HĐQT ngày 19/6/2020 INWAMA No,4  
20/06/2020 Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020 INWAMA No.4  
04/06/2020 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
01/06/2020 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) INWAMA No.4  
13/05/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán INWAMA No.4  
05/05/2020 Công văn 232/TB-ĐTNĐ4 ngày 05/5/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
05/05/2020 Công văn 231/TB-HĐQT ngày 05/5/2020 Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
05/05/2020 Nghị quyết HĐQT 230/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020 INWAMA No.4  
04/05/2020 Công văn 3740/VSD-ĐK.NV ngày 28/4/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán vv hủy DS người sở hữu CK thực hiện quyền - DT4 INWAMA No.4  
28/04/2020 Công văn 202/CV-ĐTNĐ ngày 27/4/2020 về việc hủy DS người sở hữu CK thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
28/04/2020 Công văn 47/CV-ĐKKD ngày 03/4/2020 của Sở KHĐT tỉnh Bắc Ninh về việc xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 INWAMA No.4  
30/03/2020 Công văn 140/HĐQT-BC ngày 30/3/2020 về việc xin Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2020 INWAMA No.4  
19/03/2020 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán INWAMA No.4 (Thực hiện quyền bỏ phiếu)  
19/03/2020 Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền INWAMA No.4  
1/1

 

Đang xử lý...