• Công ty cổ phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 4
  • Slide23
  • slide4
  • Slide 1
  • Xang dau

Tài liệu

Ngày ban hành Tên tài liệu Tải về
30/06/2020 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn, cổ đông nội bộ INWAMA No.4  
20/06/2020 Công văn 388/TB-HĐQT, 389/TB-HĐQT ngày 19/6/2020 INWAMA No,4  
20/06/2020 Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông năm 2020 INWAMA No.4  
04/06/2020 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
01/06/2020 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) INWAMA No.4  
13/05/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán INWAMA No.4  
05/05/2020 Công văn 232/TB-ĐTNĐ4 ngày 05/5/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
05/05/2020 Công văn 231/TB-HĐQT ngày 05/5/2020 Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
05/05/2020 Nghị quyết HĐQT 230/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020 INWAMA No.4  
04/05/2020 Công văn 3740/VSD-ĐK.NV ngày 28/4/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán vv hủy DS người sở hữu CK thực hiện quyền - DT4 INWAMA No.4  
28/04/2020 Công văn 202/CV-ĐTNĐ ngày 27/4/2020 về việc hủy DS người sở hữu CK thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
28/04/2020 Công văn 47/CV-ĐKKD ngày 03/4/2020 của Sở KHĐT tỉnh Bắc Ninh về việc xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 INWAMA No.4  
30/03/2020 Công văn 140/HĐQT-BC ngày 30/3/2020 về việc xin Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông 2020 INWAMA No.4  
19/03/2020 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán INWAMA No.4 (Thực hiện quyền bỏ phiếu)  
19/03/2020 Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền INWAMA No.4  
16/03/2020 Bản cung cấp thông tin của các thành viên Hồng quản trị, Ban Kiểm soát INWAMA No.4 năm 2020.  
12/03/2020 Tài liệu đính kèm Báo cáo thường niên 2019 INWAMA No.4  
12/03/2020 Báo cáo thường niên 2019 INWAMA No.4  
04/03/2020 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 INWAMA No.4  
31/01/2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán INWAMA No.4  
20/01/2020 Thông báo số 37/TB-HĐQT ngày 16/01/2020 về việc ngày ĐK cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ... INWAMA No.4  
20/01/2020 Thông báo số 36/TB-HĐQT ngày 16/01/2020 về việc chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 INWAMA No.4  
20/01/2020 Nghị quyết 26/NQ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị INWAMA No.4  
02/01/2020 Danh sách cổ đông người nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan đến ngày 31/12/2019 INWAMA No.4  
02/01/2020 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn ngày 31/12/2019 INWAMA No.4  
05/08/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng ... ông Phạm Hồng Minh INWAMA No.4  
29/07/2019 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng ông Phạm Hồng Minh INWAMA No.4  
19/07/2019 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn INWAMA No.4  
11/07/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Nguyễn Văn Tặng INWAMA No.4  
11/07/2019 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Dương Hải Thanh INWAMA No.4  
1/1

 

Đang xử lý...