Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

04:02:00 06/02/2015

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 4

Ngày 12 tháng 2 năm 2015

 

Thời gian

Nội dung

 

7h15 đến 8h00

- Đón khách.

- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.

 

 

8h00 đến 8h30

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Bầu chủ tọa (Đại hội biểu quyết).

- Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu (Đại hội biểu quyết).

- Chủ tịch đoàn thông qua “Chương trình Đại hội” .

- Trình đại hội thông qua “Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất”

- Trình Đại hội thông qua hướng dẫn thể lệ biểu quyết.

 

 

8h30 đến 9h30

- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa.

- Trình bày “Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ”.

- Trình bày “Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần”.

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo.

 

9h30 đến 9h45

- Công bố Quyết định của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

 

9h45 đến 10h15

- Trình đại hội thông qua “Dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS”.

- Đọc tờ trình thông qua “Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS đủ tiêu chuẩn”.

- Ban bầu cử phát phiếu bầu nhân sự HĐQT và BKS.

10h15 đến 10h30

- Nghỉ giải lao.

 

10h30 đến 10h45

- Trình bày dự kiến thù lao HĐQT và BKS để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.

 

10h45đến 11h30

 

 

 

- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS.

- HĐQT và BKS ra mắt Đại hội.

- Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc (Đại hội biểu quyết).

- Trình bày các nội dung chính của phương án hoạt động sản xuất kinh doanh dài hạn (5 năm) của Công ty (Đại hội biểu quyết).

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2015 (Đại hội biểu quyết).

 

- Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phát biểu ý kiến.

11h30 đến 12h00

- Công ty cổ phần tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Cục.

 

- Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.

12h00

- Bế mạc Đại hội.

 

 

 

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

5.5/5 (10 bình chọn)

 

Đang xử lý...