Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 INWAMA No.4

03:04:00 22/04/2022

Sáng nay, tại Hội trường Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4, 118 đường Huyền Quang, Đại Phúc, Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội tổ chức đảm bảo đúng quy định theo luật phòng chống dịch trong tình trạng diễn biến phức tạp của Covid-19.

Đại hội được tổ chức với sự tham dự của 35 cổ đông tương ứng với 1.156.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty  năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc; Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022; Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; Tờ trình đề nghị hủy đăng ký công ty đại chúng và hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu DT4 trên sàn UPCOM - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Thông qua nội dung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát; Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tờ trình về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027; Bầu cử thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Năm 2021 trước diễn biến phức tạp của dịch covid19, biến động của nền kinh tế nói dung và khó khăn của ngành giao thông vận tải nói riêng, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định chiến lược kinh doanh trên cơ sở tận dụng thế mạnh của doanh nghiệp, ngành nghề đặc thù bảo trì và đảm bảo an toàn giao thông, kinh doanh thương mại xây dựng đang trên đà khởi sắc. Không ngừng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quản trị vào sản xuất kinh doanh.

Kết quả đạt được: Các hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định: Kinh doanh thương mại xăng dầu, xây dựng dân dụng; Công tác điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông,Công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa.

Công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa và đảm bảo an toàn giao thông được coi là công việc quan trọng hàng đầu nhiệm vụ chính trị và xuyên suốt, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành, phân công trách nhiệm từ lãnh đạo Công ty đến Trưởng các phòng chức năng liên quan tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ đã có những kết quả tích cực.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 thành công tốt đẹp, diễn ra đúng kế hoạch hàng năm của đơn vị. Thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Các đại biểu trang nghiêm làm lễ chào cờ

Đồng chí Dương Hải Thanh phát biểu khai mạc Đại hội

HĐQT ra mắt Đại Hội

Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...