Đảng bộ Công ty 4 đã T/c nghiên cứu, học tập, QT và triển khai thực hiện NQTW5 BCH TW Khóa XIII

02:10:00 27/10/2022

Nội dung nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về tiếp tục đổi mới, hoàn hiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giao đoạn mới"

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...